Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara sergisi

2020-nji ýylyň 1-12-nji dekabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergini ýokary derejede geçirmek üçin “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan degişli sergi stendi ýokary derejede gurnaldy. Bu sergä “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz porty hem gatnaşdy. Serginiň dowamynda ähli pudaklaryň ministrliklerine, Türkmenistanyň telewidiniýasyna, gazet we žurnallara sergä gatnaşyjy portuň hünärmenleri tarapyndan porty mahabatlandyrmak maksady bilen häzirki zaman portuň mükinçilikleri barada we ýerine ýetirilýän dürli işler boýunça maglumat beriji çykyşlar geçirildi.

Scroll to Top