Halkara sergiler býurosy bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

2020-nji ýylyň 16-18-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleriniň dürli derejedäki sergileri guramak babatda bilimini, halkara tejribesini ýokarlandyrmak bilen bagly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Seminara “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň we “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ-niň hünärmenleri gatnaşdylar. Üç gün dowam eden seminaryň dowamynda Halkara sergiler býurosy (HSB) hünärmenleri türkmen hünärmenlerini guramanyň işleri bilen tanyşdyrdylar, sergi we adalatly çäreler barada tejribe alyşdylar, esasanam, HSB-yň howandarlygynda geçirilen sergilere gatnaşmagyň aragatnaşyk we tehniki taraplaryny bellediler we halkara derejesinde Türkmenistan bilen özara gatnaşyklaryny ösdürmegiň maksatnamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Halkara sergiler býurosynyň baş sekretary Dimitri Kerkentzes, seminaryň açylyş dabarasynda çykyş edip, Türkmenistanyň halkara ýerlerinde sergileri guramakda ýokary derejesini belläp geçdi. Şeýle hem, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Döwletgeldi Rejepow we Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we doly ygtyýarly wekili Şohrat Jumaew çykyş etdiler.

Scroll to Top