Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Ýaşyl portlaryň” hataryna goşuldy

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Ýaşyl  portlaryň” hataryna goşuldy                       Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin gorap saklamak ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ekologiýa, bioköpdürlüligi saklamak, howa atmosferasyna zyňylýan zyýanly maddalaryň mukdaryny azaltmak, çölleşmä

Dowamy »

Gruziýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi

| Gruziýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi                       Gruziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Konstantin Sabiaşwili 2022 – nji ýylyň 11- nji noýabrynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi. Iş saparynyň başynda Ilçi  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Türkmentel-2022” halkara forumyna gatnaşdy

|Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Türkmentel-2022” halkara forumyna gatnaşdy                       2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-11-i aralygynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilen Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2022» atly XV halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşdy. Forumyň resmi açylyş

Dowamy »

Türkmenistan 7-nji noýabrdan serhet gözegçilik nokatlarynyň käbirinden ulaglaryň geçmegine rugsat berdi

| Türkmenistan 7-nji noýabrdan serhet gözegçilik nokatlarynyň käbirinden ulaglaryň geçmegine rugsat berdi                       Beýan edilen talaplara laýyk gelýän daşary ýurt we öz ýurdumyzyň ulaglary şu ýylyň 7-nji noýabryndan başlap, Türkmenistanyň serhet barlag-goýberiş nokatlarynyň käbirinden peýdalanyp, ýurduň çägine girip we onuň çäginden çykyp hem-de üstaşyr geçip

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri Singapurly bilermenler bilen tejribe alyşdylar

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri Singapurly bilermenler bilen tejribe alyşdylar                       2022-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Singapuryň deňiz portunyň bilermenleri Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri bilen port hyzmatlarynyň hilini gowulandyrmak boýunça tejribe alyşmak maksady bilen Türkmenistana iş saparyna geldiler. Bäş günlük iş saparynyň dowamynda portuň

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti iş sapary bilen geldiler

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti iş sapary bilen geldiler                       2022-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynyň häkimi Ali Mohammad Zanganeniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Balkan welaýatyna iş saparynyň çäginde Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna aýlanyp gördüler. Iş saparyň dowamynda Eýran Yslam

Dowamy »

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri Russiýanyň I Deňiz kongresine gatnaşdylar

| «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri Russiýanyň I Deňiz kongresine gatnaşdylar                       «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri Türkmenistanda deňiz we derýa ulag ulgamyny netijeli ösdürmek bilen bagly alnyp barylýan hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, tejribeleri alyşmak maksady bilen 2022-nji ýylyň 3-4-nji oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen Russiýanyň I Deňiz

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Russiýa Federasiýasyndan Owganystana azyk önümleri geçirmek meýilleşdirilýär

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Russiýa Federasiýasyndan Owganystana azyk önümleri geçirmek meýilleşdirilýär                       Russiýa Federasiýasynda geçirilen I Deňiz kongresiniň çäginde, Türkmen wekilýeti bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň «Lotos» ýörite ykdysady zolagy paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Miluşkinyň arasynda iki taraplaýyn duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň

Dowamy »

Gyzyklandyrma bildirýän taraplaryň dykgatyna!

| Gyzyklandyrma bildirýän taraplaryň dykgatyna!                       2022-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap, gämi girmeler bilen bagly bolan port gözegçilik hyzmatlary, losman ýygymlary we radioaragatnaşyk hyzmaty (SUDS) üçin ähli tölegler Türkmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan alnyp başlandy. 01.10.2022

Dowamy »

Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

| Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi                       “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň, “Deňiz

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «EkoPort» şahadatnamasyny almakda düýpli işler alynyp barylýar

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «EkoPort» şahadatnamasyny almakda düýpli işler alynyp barylýar                       2022-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ykdysady we Daşky Gurşaw Işleriniň Utgaşdyryjysynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Ýewropada Howpsuzlyk we

Dowamy »

Daşary ýurtly sürüjilere Türkmenistanyň üsti bilen üstaşyr ýük gatnawy amala aşyrmaga rugsat berildi

| Daşary ýurtly sürüjilere Türkmenistanyň üsti bilen üstaşyr ýük gatnawy amala aşyrmaga rugsat berildi                       2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-den, ýük awtoulag serişdeleriniň sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlaryny amala aşyrmagyna rugsat berildi. Ýük gatnawlary amala aşyrylanda olaryň sürüjileriniň bildirilýän talaplary doly ýerine ýetirmekleri şert hökmünde

Dowamy »

“Petronas” Carigali kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň iş sapary

| “Petronas” Carigali kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň iş sapary                       2022-nji ýylyň awgust aýynyň 30-na, “Petronas” Carigali kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hazli Sham B. Kassimiň ýolbaşçylygyndaky  wekillerinden ybarat bolan topar Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldiler. Myhmanlar Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň çäginde ýerleşýän Ýolagçy-parom terminalynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň,

Dowamy »

Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna iş sapary

| Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna iş sapary                       Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýiti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Astrahan şäherinde 2022-nji ýylyň awgust aýynyň 24-27-si aralygynda gulluk iş saparynda boldular. Iş saparynyň dowamynda logistika, ulag, söwda we gämi gurluşygy pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça iş

Dowamy »

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynda wezipelere çemeleşmeler seljerildi

| Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynda wezipelere çemeleşmeler seljerildi                       Şu ýylyň 23-nji awgustynda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň umumy mejlisinde 15-16-njy awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen “Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty: Aşgabat prosesi” boýunça beýan edilen

Dowamy »

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty

| Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty                       15-16-njy awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda “Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat” geçirildi. Forum “Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin meýilleşdirmek” mowzugy esasynda geçirildi.  Maslahatyň başynda Türkmenistanyň  Prezidenti

Dowamy »

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň çäginde gurnalan sergi

| Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň çäginde gurnalan sergi                       2022-nji ýylyň 15-16-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejisindäki halkara maslahaty” geçirildi. Bu halkara maslahata gatnaşmak üçin, dünýä döwletleriniň 39-syna, halkara

Dowamy »

Ýolagçylary we ulaglary barlamak boýunça bäş günlük okuw maslahaty

| Ýolagçylary we ulaglary barlamak boýunça bäş günlük okuw maslahaty                       Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda “Pandemiýa sebäpli deňiz portlarynyň howpsuzlygy we gözegçilik babatda häzirki zaman tejribelerini kämilleşdirmek” atly bäş günlük onlaýn okuw maslahaty geçirildi.   2022-nji ýylyň 1-5-nji awgusty aralygynda

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna syýahat

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna syýahat                       2022-nji ýylyň 18-19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäherinde “Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanşyk we ösüş” atly halkara maslahat geçirildi. Bu halkara maslahata daşary ýurtlaryň we ýerli kompaniýalaryň wekilleriň 300-den gowragy gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda ulag-üstaşyr meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we “Uztemirýolkonteýner” paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we “Uztemirýolkonteýner” paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk                       2022-nji ýylyň 19-njy iýulynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilen “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara konferensiýanyň çäklerinde “Uztemirýolkonteýner” paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça memoranduma gol

Dowamy »

Halkara maslahat

| Halkara maslahat                       2022-nji ýylyň 18-19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäherinde “Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanşyk we ösüş” atly halkara maslahat geçirilýär. Halkara maslahaty Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentligi we onuň garamagyndaky agentlikleriň gurnamagynda geçirilýär. Maslahata halkara guramalaryndan, daşary ýurt we

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň ilçisiniň resmi iş sapary

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň ilçisiniň resmi iş sapary                       2022-nji ýylyň 14-nji iýulyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Balkan welaýatyna resmi iş sapary boldy.  Ilçi Golam Abbas Arbab Hales Balkan welaýatyna resmi iş saparynyň

Dowamy »

ÝHHG tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda onlaýn seminar gurnaldy.

| ÝHHG tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda onlaýn seminar gurnaldy.                       Ýewropada Howupsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan 6-7-nji iýulda adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda geçirilen onlaýn seminara Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri hem gatnaşdylar. Onlaýn seminar halkara hünärmenleri:

Dowamy »

Hytaý Halk Respublikasyndan Türkiýe döwletine ugradylan üstaşyr konteýner otlusy Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip ýetdi

|  Hytaý Halk Respublikasyndan Türkiýe döwletine ugradylan üstaşyr konteýner otlusy Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip ýetdi                       Hytaý – Gazagystan – Türkmenistan gatnaw ugry boýunça ýükli 82 sany 20 futluk konteýner otlusy Türkmenistanyň “Serhetýaka” stansiýasynyň üsti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip, bu ýerden Azerbaýjan

Dowamy »

Özbek wekiliýetiniň iş sapary

|  Özbek wekiliýetiniň iş sapary                            Şu ýylyň iýun aýynyň 1-ne, Özbegistan Respublikasynyň wekillerinden ybarat bolan topar Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldiler. Ilki bilen, myhmanlar Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň çäginde ýerleşýän Ýolagçy-parom terminalynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary tarapyndan

Dowamy »

Türkmenbaşy portunyň we ÝHHG-nyň wekilleriniň arasynda “EkoPort” sertifikaty mowzugy boýunça duşuşyk geçirildi

|  Türkmenbaşy portunyň we ÝHHG-nyň wekilleriniň arasynda “EkoPort” sertifikaty mowzugy boýunça duşuşyk geçirildi                        “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ykdysady we Daşky Gurşaw Işleriniň Utgaşdyryjysynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk geçirdi. Bu çäre, halkara EkoPorts şahadatnamasyny almak, “Ýaşyl”

Dowamy »

HORMATLY ARKADAGYMYZYŇ “ÖMRÜMIŇ MANYSY” ATLY EDEBI-FILOSOFIK KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

|  Hormatly arkadagymyzyň “ömrümiň manysy” atly edebi-filosofik kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi                       Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda neşir edilen Hormatly Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly edebi-filosofik eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu filosofik eser Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýeten belent sepgitleri, döwletimiziň

Dowamy »

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW: ÝURDUMYZYŇ DEŇIZ DERWEZESI – ÝEWRAZIÝANYŇ MÖHÜM ULAG-LOGISTIKA ÇATRYGY.

|  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: ýurdumyzyň deňiz derwezesi – ýewraziýanyň möhüm ulag-logistika çatrygy                       Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna amala aşyran toý saparynyň çäginde Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy portuň agzybir zähmetkeşler topary uly ruhubelentlik we şatlyk bilen garşylady.

Dowamy »

ÝOLLARYMYZ AK IŞLERIMIZ ROWAÇ ALSYN!

ÝOLLARYMYZ AK IŞLERIMIZ ROWAÇ ALSYN!      2022-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň “Beýik ýüpek ýoly” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli “Ýollarymyz ak işlerimiz rowaç alsyn!” atly şygar astynda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Türkmenbaşy şäher komiteti bilen bilelikde Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işgärleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.      Maslahatyň

Dowamy »

“LAPIS-LAZULI” ULAG-ÜSTAŞYR GEÇELGESINIŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA STRATEGIÝA HÖDÜRLENDI

“LAPIS-LAZULI” ULAG-ÜSTAŞYR GEÇELGESINIŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA STRATEGIÝA HÖDÜRLENDI      2022-nji ýylyň 28-nji martynda,  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan gurnalmagynda “Lapis Lazuli” ulag-üstaşyr geçelgesine bagyşlanan onlaýn wideoaragatnaşyk görnüşinde iki günlik sebitleýin seminar başlandy.      Seminara «Lapis-Lazuli» ylalaşygyna gol çeken dört sany ýurduň: Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň altmyşdan gowrak wekilleri gatnaşdylar.

Dowamy »

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTUNDA HORMATLY ARKADAGYMYZYŇ “ABADANÇYLYGYŇ RÖWŞEN GADAMLARY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTUNDA HORMATLY ARKADAGYMYZYŇ “ABADANÇYLYGYŇ RÖWŞEN GADAMLARY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.      “Halkyň arkadagly zamanasy” ýylynda Hazar deňziniň merjen kenaryny etekläp oturan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.      “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy Agamurad Haýytmuradowyň ýolbaşçylygynda geçirilen

Dowamy »

Ulag pudagy tegelek stoluň başynda

Ulag pudagy tegelek stoluň başynda      Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň gülläp ösmegi halkymyzyň bölelin abadan durmuşda ýaşamaklary we olaryň göwnejaý zähmet çekmekleri üçin durmuşyň dürli pudaklarynda zerur bolan şertler döredilýär. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda  taryhyň sahyplaryna altyn harplar bilen ýazyljak wakalaryň biri  bolup geçdi. Ýagny Hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda sebitde deňi-taýy

Dowamy »

Özbegistan we Türkmenistan döwletinde geçen ilkinji konteýner otlusy Baku portuna geldi

Özbegistan we Türkmenistan döwletinde geçen ilkinji konteýner otlusy Baku portuna geldi      Awtoulag zapças şaýlary bolan ilkinji konteýner otlusy, Özbegistandaky Asaka logistika merkezinden ýola çykyp, Hojadöwlet bekediniň üsti bilen Türkmenistanyň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip ýetdi we ol ýerden Hazar deňziniň üsti bilen Baku şäherindäki Alýat portuna (Azerbaýjan) bardy.      Otly, elli sany

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär      Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş etmek bilen Aziýa-Ýewropa ugurlary boýunça üstaşyr ýük geçirmekde tutýan orny uludan bellenilip geçilýär. Hazarýaka portlary bilen ulag-komunikasiýa pudagynda özara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, ýük gatnawlarynyň artmagy üçin amatly şertleriň döredilmeginde, şeýle-hem, Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Baky Bitaraplygymyzyň şanly baýramy

Baky Bitaraplygymyzyň şanly baýramy      Ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasynyň kabul edilmeginiň 26 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralary giňden ýaýbaňlandyryldy. Halkara derejeli çäreleriň geçirilýän merkezine öwrülen ak mermerli Aşgabadyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän ýurdumyzyň Kabul ediş merkezinde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli dabara guraldy. Oňa Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagy bu

Dowamy »

Türkmen-şweýsar işewürler forumy

Türkmen-şweýsar işewürler forumy 2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň söwda edaralarynyň, birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de işewür toparlarynyň gatnaşmagynda onlaýn görnüşde türkmen-şweýsar işewürler forumy geçirildi. Bu çäräniň esasy maksady hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek hem-de iki dostlukly ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin täze çemeleşmeleri we çözgütleri işläp taýýarlamakdan ybarat boldy.

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty türkmen-russiýa ykdysady forumyna gatnaşdy

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty türkmen-russiýa ykdysady forumyna gatnaşdy 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda sanly ulgam arkaly VIII türkmen-russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan bu çärä dürli ministrlikleriň we pudak edaralaryň wekilleri, hem-de telekeçiler gatnaşdylar. Forumyň barşynda bilelikdäki maýa goýum we önümçilik taslamalary, senagat we gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi, dokma pudagy, oba hojalygy, logistika,

Dowamy »

2021-nji ýylyň 21-22-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi

2021-nji ýylyň 21-22-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi      2021-nji ýylyň 21-22-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz sergi stendi bilen gatnaşdy.      Sergide, Tükmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan

Dowamy »

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisi

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisi      2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda uly dabaraly ýagdaýda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň Halkara sergisi geçirildi.        Sergi iki gün dowam edip, onda Merkezi Aziýa ýurtlarynda öndürilen önümlere we hyzmatlara bagyşlanan 49 sany sergi stendleri görkezildi. Şolardan 40 sanysy Türkmenistanyň dürli pudaklaryna we

Dowamy »

ÝHHG guramasynyň wekilleri bilen “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

ÝHHG guramasynyň wekilleri bilen “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi      2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-31-ne “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň edara binasynda ÝHHG guramasynyň wekilleri bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.      Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň wekilleri, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri, ÝHHG guramasynyň wekilleri, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Yslam Ösüş Bankynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Yslam Ösüş Bankynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi      2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Yslam Ösüş Bankynyň wekilleriniň arasynda porty dolandyrmak we işletmek boýunça tejribe alyşmak babatynda hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi.      “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary

Dowamy »

“Lapiz Lazuli” ulag geçelgesiniň ylalaşygy esasynda, üstaşyr ýükleriň serhetlerden geçişini ýeňilleşdirmek maksatly ýeke-täk Logistika merkezini döretmekligiň onlaýn okuw maslahaty

“Lapiz Lazuli” ulag geçelgesiniň ylalaşygy esasynda, üstaşyr ýükleriň serhetlerden geçişini ýeňilleşdirmek maksatly ýeke-täk Logistika merkezini döretmekligiň onlaýn okuw maslahaty           2021-nji ýylyň 2-4-nji iýun aýynyň aralygynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň wekilleri arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda  “Owganystan-Türkmenistan-Azerbeýjan-Gruziýa-Türkiýe (Lapis Lazuli) halkara üstaşar ýük-ulag gatnawlary amala aşyrmakda, ýeke-täk logistika merkezi“ diýen

Dowamy »

P&O Maritime we “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklyk hyzmatdaşlygy babatynda wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

P&O Maritime we “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklyk hyzmatdaşlygy babatynda wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi      2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Tükmenbaşy Halkara deňiz portunyň gatnaşmagynda P&O Maritime kompaniýasy bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklykdaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak

Dowamy »

Türkmenistan – Parahatçylygyň we Ynanaşmagyň Watany ýylynda Aşgabat şäherinde “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumy” geçirildi

Türkmenistan – Parahatçylygyň we Ynanaşmagyň Watany ýylynda Aşgabat şäherinde “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumy” geçirildi      2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde Aşgabat şäherinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň merkezi edara binasynda Ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau deňiz söwda porty arasynda konteýner gatnawyny guramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygyň taslmasynyň üstünde işlemek boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau deňiz söwda porty arasynda konteýner gatnawyny guramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygyň taslmasynyň üstünde işlemek boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.      2021-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda wideo şekilli aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem ýük dolanşygyny mundan beýläk

Dowamy »

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuşygynyň «Ýol kartasynda» görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen bagly geçirilen duşuşyk

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuşygynyň «Ýol kartasynda» görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen bagly geçirilen duşuşyk      2021-nji ýylyň mart aýynyň 30-na “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuşygynyň «Ýol kartasynda» görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen bagly duşuşyk geçirildi.

Dowamy »

Ulag boýunça türkmen-päkistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 3-nji mejlisiniň duşuşygy

Ulag boýunça türkmen-päkistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 3-nji mejlisiniň duşuşygy      2021-nji ýylyň 11-nji martynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda türkmen-päkistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 3-nji mejlisiniň duşuşygy geçirildi.        Duşuşykda iki ýurdyň arasynda ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň ugurlary we ony ösdürmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.        Duşuşykda, Iş

Dowamy »

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş etmek bilen Aziýa-Ýewropa ugurlary boýunça üstaşyr ýük geçirmekde tutýan orny uludan bellenilip geçilýär. Hazarýaka portlary bilen ulag-komunikasiýa pudagynda özara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, ýük gatnawlarynyň artmagy üçin amatly şertleriň

Dowamy »

Aziýa Ösüş Bankynyň “Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)” maksatnamasynyň çäklerinde portlar we logistika boýunça okuw maslahatynyň duşuşygy

Aziýa Ösüş Bankynyň “Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)” maksatnamasynyň çäklerinde portlar we logistika boýunça okuw maslahatynyň duşuşygy 2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda CAREC maksatnamasynyň çäklerinde portlar we logistika boýunça ylmy işiniň deslapky taslamasy bilen tanyşdyrmak, portlar we logistika boýunça integrirlenen çemeleşmesi bilen habardarlygy ýokarlandyrmak we ylmy işiň netijelerini göz öňünde tutup, durmuşa geçirmeli işleriň ugurlaryny

Dowamy »

Hytaý Halk Respublikasynyň Henan welaýaty bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

Hytaý Halk Respublikasynyň Henan welaýaty bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň käbir pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ulag-logistika, söwda, oba hojalygy ýaly ugurlar boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşiniň, hususan-da söwda

Dowamy »

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara sergisi

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara sergisi 2020-nji ýylyň 1-12-nji dekabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergini ýokary derejede geçirmek üçin “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan degişli sergi stendi ýokary derejede gurnaldy. Bu sergä “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz porty hem gatnaşdy. Serginiň

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna mynasybetli geçirilen sowgatlary gowşuryş çäresi

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna mynasybetli geçirilen sowgatlary gowşuryş çäresi Mälim bolşy ýaly, Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 6–njy dekabrynda gol çeken «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara maslahatyny, dabaralary we çäreleri geçirmek hakynda» Kararyna laýyklykda, «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylda Türkmenistan ýurdumyzda geçiriljek dabaralaryň

Dowamy »

Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrliginiň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty geçirildi

Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrliginiň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty geçirildi 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda deňiz ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşmak babatynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrliginiň ýolbaşçylary we wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň

Dowamy »

Halkara sergiler býurosy bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

Halkara sergiler býurosy bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 16-18-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleriniň dürli derejedäki sergileri guramak babatda bilimini, halkara tejribesini ýokarlandyrmak bilen bagly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Seminara “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň we “Balkan” gämi gurluşyk

Dowamy »

Portugaliýanyň işçi wekiliýeti bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Portugaliýanyň işçi wekiliýeti bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi 2020-nji ýylyň 11-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Portugaliýanyň işçi wekiliýeti bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürülmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylar düzümi, şeýle hem, Portugaliýanyň işçi wekiliýetiniň bilermenleri gatnaşdylar. Duşuşykda Türkmenistan bilen Portugaliýanyň arasynda

Dowamy »

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy (UNECE), Türkmenistanyň goşulan UNECE-niň garamagyndaky ulag boýunça köptaraplaýyn resminamalaryň amaly taýdan durmuşa geçirmekligiň halkara tejribesi bilen tanyşdyrmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahatyny geçirdi. Okuw maslahata “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, şeýle hem, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri

Dowamy »

Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçilikleriniň maslahaty

Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçilikleriniň maslahaty 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň telekeçileriniň birleşmesiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary, şeýle hem, Gazagystan Respublikasynyň telekeçileri gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda gazak tarapyna Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Türkmen – Awstriýa söwda Assosasiýasynyň çäklerinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler

Türkmen – Awstriýa söwda Assosasiýasynyň çäklerinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Awstriýa Respublikasynyň kompaniýalarynyň assosiasiýasy bilen Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylary, şeýle hem, Awstriýanyň bilermenleri gatnaşdylar.

Dowamy »

Ýurdumyzda gazanylan üstünliklerini beýan edýän 3D görnüşli wirtual sergä Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz ekspozisiýasy bilen gatnaşýar.

Ýurdumyzda gazanylan üstünliklerini beýan edýän 3D görnüşli wirtual sergä Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz ekspozisiýasy bilen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «https://virtualexpo.gov.tm» elektron (wirtual) sergi portalynda ýurdumyzda gazanylan üstünliklerini beýan edýän 3D görnüşli wirtual sergisi köpçülikleýin mahabatlandyryşa çykaryldy. Bu sergi portalynda, beýleki pudak edaralary bilen bir hatarda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň 3D

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde ÝHHG-niň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren okuw maslahaty

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde ÝHHG-niň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 21-23-nji oktýabrynda ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkeziniň Logistik merkezini döretmek arkaly demirýol we awtoulaglary bilen üstaşyr daşalýan ýükleriň serhetlerden geçişiniň amallaryny ýeňilleşdirmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahaty “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynyň mejlisler zalynda geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady Ulag-üstaşyr geçelgeleri Bitewi logistik merkezleriniň üsti

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi. Gepleşige “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, “Deňiz

Dowamy »

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň “Crown Agents” kompaniýasy bilen “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň “Crown Agents” kompaniýasy bilen “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda söwda işini ýönekeýleşdirmekde gümrük, «bir penjire», bäsdeşligi ösdürmek, eksporty goldamak ugurlarynda kompaniýanyň hödürleýän hyzmatlaryny ara alyp maslahatlaşmak babatynda Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň “Crown Agents” kompaniýasy bilen

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen ÝHHG-niň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen ÝHHG-niň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk 2020-nji ýylyň 22-23-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkeziniň Halkara kadalaryna we köptaraplaýyn resminamalaryna laýyklykda ulag we gümrük amallaryny sanly tehnologiýalar arkaly kämilleşdirmek boýunça geçiriljek maslahatlaşmalar babatynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady Halkara konwensiýalarynyň we köptaraplaýyn resminamalarynyň (şol sanda Gümrük amallarynyň ýeňilleşdirilmegi

Dowamy »

ÝHHG-niň “Sanly ýol” we “Ýaşyl portlar” iş toparynyň nobatdaky wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty

ÝHHG-niň “Sanly ýol” we “Ýaşyl portlar” iş toparynyň nobatdaky wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Konteýner terminalynyň edara binasynda Hazarýaka portlarynyň arasynda baglanşygy berkitmek, maglumat we tejribe alyşmak babatynda ÝHHG-niň “Sanly ýol” we “Ýaşyl portlar” iş topary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy

Dowamy »

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi.

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi. 2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz sergi stendi bilen gatnaşdy.

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň “DP World” hem-de “P&O Maritime” kompaniýalarynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň “DP World” hem-de “P&O Maritime” kompaniýalarynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda türkmen tarapy bilen «DP World» hem-de «P&O Maritime» kompaniýalarynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak hem-de «DP World» kompaniýasynyň Türkmenistanda edarasyny açmak boýunça pikir alyşyldy. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy

Dowamy »

Türkmenistan bilen ÝHHG-nyň arasynda ulag ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça maslahatlaşma duşuşygy.

Türkmenistan bilen ÝHHG-nyň arasynda ulag ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça maslahatlaşma duşuşygy. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 04-ne ÝHHG guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň gurnan ulag ulgamlary dolandyrmak, üstaşyr geçelgeleri durnuklylygyny berkitmek, logistika mümkinçilikleri ösdürmek babatda ÝHHG bilen geljekki hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitlemek boýunça geçirilen duşuşyga ýurdumyzyň degişli edaralary bilen birlikde “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri

Dowamy »

Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek.

Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli karary bilen kabul edilen Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-ne “Türkmenaragatnaşyk” agentliginde Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek barada ýygnak geçirilip, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda

Dowamy »

Üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ýol kartasynyň ulag we logistika ugruny jemlemek.

Üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ýol kartasynyň ulag we logistika ugruny jemlemek. 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 27-ne “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň wekilleri, şeýle hem, Azerbaýjanyň we Owganystanyň dürli edaralarynyň we kärhanalarynyň ýolbaşçylary arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Geçirilen duşuşugyň barşynda taraplar Lapis-Lazuli geçelgesini işjeňleşdirmek maksady bilen, bu ugurda üçtaraplaýyn

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi we Rumyniýanyň “Chimpex S.A Constanta” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi we Rumyniýanyň “Chimpex S.A Constanta” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk 2020-nji ýylyň 28-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi we Rumyniýanyň “Chimpex S.A Constanta” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň maksady taraplaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak bolup, bu gepleşige “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we

Dowamy »

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTY – TÜRKMENISTAN BITARAPLYGYŇ MEKANY ÝYLYNDA ÖSÜŞLERE TARAP!

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTY – TÜRKMENISTAN BITARAPLYGYŇ MEKANY ÝYLYNDA ÖSÜŞLERE TARAP! Arkadagly Watanymyzda üstünlikli alnyp barylýan ulag syýasatyň netijesinde, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty import, eksport we üstaşyr ýükleri geçirmekde Hazar sebitinde möhüm ähmiýetli logistikanyň halkasyny birikdirýän desga bolup hyzmat edýär. Munuň şeýledigine şaýatlyk edýän 2020-nji ýylyň geçilen aýlarynyň dowamynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan ýerine

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi hem-de Rumyniýanyň “UMEX S.A.” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi hem-de Rumyniýanyň “UMEX S.A.” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2020-nji ýylyň 16-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi hem-de Rumyniýanyň “UMEX S.A.” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň wekilleri, şeýle hem, Rumyn tarapyndan “UMEX S.A.” kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Geçirilen duşuşugyň dowamynda

Dowamy »

Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň döwlet we hususy edaralarynyň arasynda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň döwlet we hususy edaralarynyň arasynda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň döwlet we hususy edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda, “Hazar deňzi – Gara deňzi” halkara üstaşyr geçelgesini işjeňleşdirmek, bu ugurda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligini bilen “DP World” kompaniýasy arasynda geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligini bilen “DP World” kompaniýasy arasynda geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda “DP World” kompaniýasy bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylar düzümi, şeýle hem, “DP World” kompaniýasynyň we “JAFZA” (Jebel Ali Free Zone)-nyň wekilleri gatnaşdy. Geçirilen

Dowamy »

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda transport hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýygnak

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda transport hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýygnak 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ulag babatyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyga, Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministriniň orunbasary Ýu.Swetkowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti we “Türkmendeňizderýaýollary”, “Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoulaglary” agentlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşdy. Duşuşygyň barşynda, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň

Dowamy »

Hindistan Respublikasynyň “Larsen & Toubro Limited” kompaniýasy bilen duşuşyk.

Hindistan Respublikasynyň “Larsen & Toubro Limited” kompaniýasy bilen duşuşyk. 2020-nji ýylyň 7-nji iýulynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen Hindistan Respublikasynyň “Larsen & Toubro Limited” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyk esasan, Porty dolandyrmak boýunça özara tejribe alyşmak babatyndaky meseleler bilen bagly bolup, ýygnaga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylar düzümi, Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Döwlet derejesindäki duşuşyk

Döwlet derejesindäki duşuşyk 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly üç taraplaýyn duşuşyk geçirildi. Iş maslahatyň gün tertibinde «Lapis Lazuli» halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň iri möçberli bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejede maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Owganystan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Russiýa Federasiýasynyň Olýa porty

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Russiýa Federasiýasynyň Olýa porty 2020-nji ýylyň 26-njy iýuny “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda geçirilen, “Parom gatnawyny ýola goýmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak” babatynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylar düzümi, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylary we Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Astrahan şäheri) Konsuly gatnaşdylar. Russiýa

Dowamy »

Hazar deňzinde sanly ulgamy ýola goýmak boýunça duşuşyk

Hazar deňzinde sanly ulgamy ýola goýmak boýunça duşuşyk 2020-nji ýylyň 19-njy iýuny, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, ÝHHG-nyň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle-de, Hazar deňzinde sanly ulgamy ýola goýmak boýunça gepleşikleri geçirmek babatynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan: Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylar düzümi, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň wekilleri we “Türkmendeňizderýaýollary”

Dowamy »

Baku we Türkmenbaşy portlarynyň arasynda wideo konferensiýa 09.06.2020

Baku we Türkmenbaşy portlarynyň arasynda wideo konferensiýa 09.06.2020 2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda geçirilen, “Baku Halkara deňiz söwda portunda “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň wekilhanasyny açmak we paromlaryň üsti bilen awtoulaglaryň daşalyşy barada meseleleri ara alyp maslahatlaşmak” we “Türkmenbaşy Halkara deňiz söwda portuna we Baku Halkara deňiz söwda portuna gämi girmesi üçin (paromlara)

Dowamy »

Ulag – Logistika kompaniýalaryň dykgatyna!

Ulag – Logistika kompaniýalaryň dykgatyna! Häzirki wagtda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty doly güýjünde hereket edýänligini, daşary ýurt gämileriniň we şol sanda dürli görnüşli ýükleriň bökdençsiz hereketiniň amala aşyrylýanlygy barada, mundan başga-da, dürli görnüşli ýükleri tiz we howpsuz kabul etmek we ugratmak işleriniň, port tarapyndan amala aşyrylýan ýükleme-düşürme işleriniň gije-gündiziň dowamynda üznüksiz dowam edýänligi, import we

Dowamy »
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
A password has not been entered
Password generation
Scroll to Top