Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagyna gatnaşdy

| Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagyna gatnaşdy                       Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew 13-nji sentýabrynda Duşanbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji ýygnagynda türkmen tarapyna wekilçilik etdi. Täjigistan Respublikasynyň ulag ministri Azim Ibrohimiň

Dowamy »

“Pýotr Welikiý” syýahatçylyk gämisi 2024-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna girer

| “Pýotr Welikiý” syýahatçylyk gämisi 2024-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna girer                       Russiýa Federasiýasynda gurlan ilkinji sýyahatçylyk gämisi “Pýotr Welikiý” 2024-nji ýylda Hazar deňzi we Gara deňizinde gezelençleri ýola goýup başlar. Gezelenjiň dowamynda bu syýahatçylyk gämisi Azerbeýjanyň (Baku), Gazagystanyň (Aktau), Türkmenistanyň (Türkmenbaşy) we Russiýanyň

Dowamy »

Russiýanyň Astrahan oblasty Balkan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

| Russiýanyň Astrahan oblasty Balkan welaýaty bilen hyzmatdaşlygy ösdürer                       Şu ýylyň 23-nji awgustynda Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin we Balkan welaýatynyň häkimi Hojamyrat Aşyrmyradowyň arasynda hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmakda onlaýn duşuşyk geçirildi. Igor Babuşkin, Türkmenistan Astrahan sebiti üçin esasy halkara hyzmatdaşlaryň biridigini

Dowamy »

“Türkmendenizderýaýollary” söwda deňiz flotuny ösdürmekde maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekçi

| “Türkmendenizderýaýollary” söwda deňiz flotuny ösdürmekde maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekçi                       “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Hazar deňzinde söwda deňiz flotuny ösdürmek üçin maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Bu maýa goýum taslamalary bäsdeşlige ukyplylygy, eksport-import dolanyşygy, şeýle hem deňiz ulaglary tarapyndan hödürlenýän hyzmatlara bolan

Dowamy »

Gyrgyzystanda sebitiň iri logistika parky dörediler

| Gyrgyzystanda sebitiň iri logistika parky dörediler                       2024-nji ýylda Merkezi Aziýanyň “A” derejeli iri logistika parky Gyrgyzystanda öz işine başlar. Bu barada bu boýunça taslamanyň konsultanty “NF Group” kompaniýasy özüniň web-saýtynda habar berýär. 163 müň inedördül metr çägi tutjak täze logistika parky ýurduň Çuý sebitiniň

Dowamy »

Özbegistan Hazar deňzinde öz flotunyň bolmagyna gyzyklanma bildirýär

| Özbegistan Hazar deňzinde öz flotunyň bolmagyna gyzyklanma bildirýär                       Özbegistan Hazaryň üsti bilen Transhazar ugry boýunça ýük daşamalaryň artmagyna goşant goşjak öz gämileriniň bolmagyna gyzyklanma bildirýär. Bu barada Özbegistanyň Ulag ministrliginiň Ulag we logistika ösüş meseleleri merkeziniň müdiri Bekzod Holmatow Report agentligine aýtdy. Ol:

Dowamy »

Hytaýda elektrik konteýner gämisi işe girizildi

| Hytaýda elektrik konteýner gämisi işe girizildi                       Hytaýyň demirgazygyndaky Ýangžou gämi abatlaýyş kärhanasy elektrikli hereketlendirijili 700 orunlyk konteýner gämisini işe girizdi. Bu gämi Şanhaý konteýner portundan (we porta) ýük eltip, Ýanszy derýasynyň üstünden 1000 km ýokary we aşaklygyna yzygiderli hereket eder.          Gäminiň gurluşygy

Dowamy »

Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri multimodal ýük daşamalaryny berkitmek barada ylalaşdylar

| Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri multimodal ýük daşamalaryny berkitmek barada ylalaşdylar                       2023-nji ýylyň 4-nji awgustynda Aşgabatda Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda üçtaraplaýyn geçirilen sammidiň netijeleri boýunça Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan ulag geçelgesi boýunça multimodal ýük daşamalaryny artdyrmakda ylalaşyk gazanyldy.          Ulag pudagyndaky

Dowamy »

Gyrgyzystan Respublikasy multimodal ýük daşamalary boýunça iki ugry ösdürýär

| Gyrgyzystan Respublikasy multimodal ýük daşamalary boýunça iki ugry ösdürýär                       Şu günler Gyrgyzystan Respublikasy multimodal ýük daşamak üçin iki ugry ösdürýär.             Bu ugur Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Russiýanyň ylalaşygy esasynda, bu üç ýurduň çäginden geçýär. Häzirki wagtda Hazar deňzinde bu ugurda çuňlaşdyrma işleri alnyp

Dowamy »

Polipropilen terminaly milli önümleri eksporda çykarmakda ulyüstünliklere eýe bolýar

| Polipropilen terminaly milli önümleri eksporda çykarmakda uly üstünliklere eýe bolýar                       Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşýän Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýyllyk kuwwaty 120 000 tonna bolan Polipropilen terminalynyň üsti bilen dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolan nebit we gazhimiýa pudagynyň önümleri eksporda ugradylýar.          Häzirki

Dowamy »

HAZARÜSTI SÖWDA ÝOLUNY GIŇELTMEK BOÝUNÇA GEÇIRILEN MASLAHAT

| HAZARÜSTI SÖWDA ÝOLUNY GIŇELTMEK BOÝUNÇA GEÇIRILEN MASLAHAT                            27-28-nji iýulda Gruziýanyň Tbilisi şäherinde halkara ulag maslahaty— Hazarüsti söwda ýolunyň multimodal transportyna gatnaşyjylaryň arasynda utgaşdyrylyşyny gowulandyrmak, ulanmak hem-de giňeltmek üçin amatly multimodal ugurlary kesgitlemek boýunça maslahat geçirildi.      Bu maslahata Azerbaýjanyň (Baku

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri porty ýaşyllaşdyrmak we dekarbonizasiýa boýunça sebitleýin bilim paýlaşmak seminaryna gatnaşdy

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri porty ýaşyllaşdyrmak we dekarbonizasiýa boýunça sebitleýin bilim paýlaşmak seminaryna gatnaşdy                            Iýul aýynyň 27-28-i aralygynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri Hytaý Halk Respublikasynyň Şanhaý şäherinde geçirilen “Porty ýaşyllaşdyrmak we dekarbonizasiýa boýunça sebitleýin bilim paýlaşmak seminaryna” gatnaşdy. Bu

Dowamy »

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Merkezi Aziýa-Ýewropa ýük daşamalaryny artdyrmagy maslahatlaşdy

| Türkmenistan bilen Azerbaýjan Merkezi Aziýa-Ýewropa ýük daşamalaryny artdyrmagy maslahatlaşdy                            Türkmen wekiliýeti özara hyzmatdaşlygy giňeltmek we Merkezi Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda ýük daşamalary ýokarlandyrmak maksady bilen 14-nji iýulda Baku halkara deňiz söwda portuna bardy.      Türkmen wekiliýetiniň düzümine ulag, logistika, söwda

Dowamy »

Russiýa Türkmenistanyň Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesi hakynda Ylalaşyga goşulmagyny tassyklady

| Russiýa Türkmenistanyň Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesi hakynda Ylalaşyga goşulmagyny tassyklady                            Russiýa Türkmenistanyň Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesi hakynda Ylalaşyga goşulmagyny tassyklady.      Russiýanyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin degişli buýruga gol çekdi. Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrligine bolsa bu karar barada

Dowamy »

2023-nji ýylda Türkmenbaşy bilen Mahaçkalanyň arasynda ilkinji ýük gämisiniň gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär

| 2023-nji ýylda Türkmenbaşy bilen Mahaçkalanyň arasynda ilkinji ýük gämisiniň gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär                       2023-nji ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanyň günbataryndaky Türkmenbaşy şäheri bilen Dagystanyň paýtagty Mahaçkalanyň arasynda konteýnerleri daşamak üçin niýetlenilen ýük gämileriniň yzygiderli gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky söwda wekili

Dowamy »

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Milli deňiz gazuw kompaniýasynyň” wekiliýetiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary

| Birleşen Arap Emirlikleriniň “Milli deňiz gazuw kompaniýasynyň”   wekiliýetiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary                                 2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda Birleşen Arap Emirlikleriniň “Milli deňiz gazuw kompaniýasynyň” wekiliýetiniň Türkmenistana iş saparynyň çäginde Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip gördüler.  

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Türkiýäniň «Kastamonu» kompaniýasynyň wekiliniň iş sapary

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Türkiýäniň «Kastamonu» kompaniýasynyň wekiliniň iş sapary                                 2023-nji ýylyň 20-nji iýunynda Türkiýe döwletiniň «Kastamonu» kompaniýasynyň Türkmenistan döwletine eksport boýunça jogapkär wekili Sabahattin Öztürk Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş saparyny amala aşyrdy.        

Dowamy »

Rigadaky türkmen-latwiýa duşuşygynda bilelikdäki ulag-üstaşyr meýilnamalary kesgitlenildi

| Rigadaky türkmen-latwiýa duşuşygynda bilelikdäki ulag-üstaşyr meýilnamalary kesgitlenildi                       Duşenbe güni Rigada Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň hem-de Latwiýanyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary — Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» Agentliginiň başlygynyň orunbasary Seýitguly Baýseýidow we Latwiýa

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty iri göwrümli ýüki kabul etdi

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty iri göwrümli ýüki kabul etdi                       2023-nji ýylyň 31-nji maýynda 2 sany uly gabaraly karýer enjamlary Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna getirildi. Bu enjamlary Germaniýada öndürilip, Türkiýäniň portlaryndan deňziň üsti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna getirilip düşürildi. Bu enjamlaryň her biriniň

Dowamy »

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna EcoPort şahadatnamasy gowşuryldy

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna EcoPort şahadatnamasy gowşuryldy                       1-nji iýunda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri (ÝHHG) Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna EcoPort şahadatnamasyny gowşurdylar. Şahadatnama ÝHHG-nyň «Hazar sebitinde ýaşyl portlaryň we ulag aragatnaşyklarynyň ösdürilmegi» taslamasynyň çäklerinde berildi. Ol Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Gazagystanyň portlarynyň arasynda

Dowamy »

Ulag – Logistika Kompaniýalaryň Dykgatyna!

| Ulag – Logistika Kompaniýalaryň Dykgatyna!                       Häzirki wagtda ýurdumyzda ulag ulgamyny ösdürmeklige, ulag-logistika mümkinçiliklerini artdyrmaklyga, ýurdumyzyň ulag-logistika babatda bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek , eksport-import, üstaşyr ýükleri artdyrmak maksady bilen, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýükleýiş-düşüriş  işleri, terminallaryň ammarlarynda ýükleri saklamak we beýleki hyzmatlaryny ýerine ýetirmek

Dowamy »

Finlýandiýa Respublikasynyň wekilýetiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna sapary

| Finlýandiýa Respublikasynyň wekilýetiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna sapary                       2023-nji ýylyň  31-nji maýynda, Finlandiýa  Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Russiýa, Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa müdirliginiň baş direktory Marýa Liiwalanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna aýlanyp gördüler. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçy düzümi tarapyndan

Dowamy »

«Bütindünýä durnukly ulag güni»

| «Bütindünýä durnukly ulag güni»                       Aşgabatda Durnukly ulag boýunça ilkinji global konferensiýanyň geçirilýän güni – 2016-njy ýylyň 26-njy noýabry Bütindünýä durnukly ulag güni diýlip yglan edildi. Bu günüň yglan edilmegi baradaky rezolýusiýa, BMG-nyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Baş Assambleýanyň 77-nji mejlisiniň

Dowamy »

Türkmen wekiliýeti «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» XIV halkara ykdysady forumyna gatnaşdy

| Türkmen wekiliýeti «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2023» XIV halkara ykdysady forumyna gatnaşdy «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» halkara ykdysady forumynyň çäginde Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri Marat Husnullin bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiri Mämmethan Çakyýewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Tatarystan Respublikasynyň baştutany Rustam Minnihanow hem gatnaşdy. Duşuşykda Marat Husnullin Russiýa bilen

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna syýahat

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna syýahat                       2023-nji ýylyň 3-4-nji maý aralygynda Aşgabat şäherinde “2-nji Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanşyk we ösüş” atly halkara maslahat geçirildi. Bu halkara maslahata dürli ýurtlaryň we ýerli wekilleriň 400-den gowragy gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda ulag-üstaşyr meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ISO halkara ölçeglerine gabat gelýändigi tassyklandy

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ISO halkara ölçeglerine gabat gelýändigi tassyklandy                       Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň: «ISO 9001:2015 — Hil dolandyryş ulgamy», «ISO 14001:2015 — Ekologiýanyň dolandyryş ulgamy» we «ISO 45001:2018 — Saglygy goramak we zähmet howpsuzlygynyň dolandyryş ulgamy» halkara ölçeglerine gabat gelýändigi tassyklanyldy. Hazaryň

Dowamy »

II “HALKARA ULAG-ÜSTAŞYR GEÇELGELERI: ÖZARA ARABAGLANYŞYK WE ÖSÜŞ – 2023” ATLY HALKARA MASLAHATY WE SERGISI

| II “HALKARA ULAG-ÜSTAŞYR GEÇELGELERI: ÖZARA ARABAGLANYŞYK WE ÖSÜŞ – 2023” ATLY HALKARA MASLAHATY WE SERGISI                       2023-nji ýylyň 3-4-nji maýynda Aşgabat şäherinde “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2023” atly 2-nji halkara maslahaty we sergisi geçirildi. Forumyň esasy ugurlary şulardan ybarat boldy:

Dowamy »

“Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri:özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahaty we sergisi

| “Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri:özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahaty we sergisi                       2023-nji ýylyň 3-4-nji maýynda Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde “Halkara ulag we üstaşyr geçelgeleri:özara arabaglanyşyk we ösüş” atly 2-nji Halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Çäräni esasy gurnaýjylar, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we

Dowamy »

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň gämi gurluşyk zawodlary hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

| Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň gämi gurluşyk zawodlary hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar                       Azerbaýjan Respublikasynyň “Baku gämi gurluşyk zawodynyň” wekilleri Türkmenistana iş saparynyň çäginde “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň wekilleri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň başynda taraplar iki kärhananyň

Dowamy »

Hindistan Respublikasynyň «Anipra Impex» kompaniýasy Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşdy

| Hindistan Respublikasynyň «Anipra Impex» kompaniýasy Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri bilen tanyşdy                        “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Hindistan Respublikasynyň “Anipra Impex LTD” kompaniýasynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk geçirdi. Geçirilen  duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň infrastrukturasyny, terminallaryny we üstaşyr ýük geçirmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşyldy

Dowamy »

Gyrgyzystan Türkmenistanyň üsti bilen Russiýanyň bazarlaryna çykmagy meýilleşdirýär

| Gyrgyzystan Türkmenistanyň üsti bilen Russiýanyň bazarlaryna çykmagy meýilleşdirýär                       Häzirki wagtda Gyrgyzystanyň Hökümeti Russiýa çykmaklykda mümkinçilik döretjek günorta ulag geçelgesini döretmek baradaky meseläniň üstünde işleýär. Bu geçelge Gyrgyzystan, Özbegistan, Türkmenistan, Hazar deňzi we Astrahana çenli uzajak bu ulag geçelgesi ulag we logistika geçelgelerini birleşdirer

Dowamy »

Türkmenistanyň Astrahanda logistika merkeziniň döredilmegi Hazar deňziniň esasy ulag merkezine öwrülip biler

| Türkmenistanyň Astrahanda logistika merkeziniň döredilmegi Hazar deňziniň esasy ulag merkezine öwrülip biler                       2025-nji ýylda Astrakhan sebitinde gurlan 4 sany konteýner daşaýjy gämileriň Hazar deňzine çykmagyna garaşylýar. Astrakhan sebitiniň senagat, söwda we energiýa ministri Ilýa Wolinskiý bu barada “Lotos” döwlet telewideniýe we radio kompaniýasyna

Dowamy »

Ulag pudagynyň zenanlarynyň arasynda “Hünärim bar – Hormatym bar” hünär bäsleşigi geçirildi

| Ulag pudagynyň zenanlarynyň arasynda “Hünärim bar – Hormatym bar” hünär bäsleşigi geçirildi                       Halkara Zenanlar güni 8-nji mart baýramy mynasybetli şu ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi,  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen bilelikde, 

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty müşderilerine Gümrük ammarynda ýükleri saklama hyzmatyny hödürleýär

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty müşderilerine Gümrük ammarynda ýükleri saklama hyzmatyny hödürleýär                       Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýükler ýurduň çägine getirlende we goňşy döwletlere üstaşyr geçirilende Türkmenbaşy Halkara deňiz portundaky Konteýner terminalynyň Umumy ýükler ammaryndaky Gümrük ammarda ýükleri saklamak boýunça teklibini, müşderileriň we ähli gyzyklanma

Dowamy »

Hazaryň Rus kenarynda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler

| Hazaryň Rus kenarynda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler                       Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistiki düzümlerini giňeltmekde ulag-aragatnaşyk ulgamynyň kämilleşmegini ýola goýmak üçin Russiýanyň Astrahan oblastynyň Hazar deňziniň rus kenarynda Olýa deňiz portunyň “Lotos” ýörite ykdysady zolagynda Türkmenistanyň Logistika merkezini döretmegiň

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna ilkinji gezek“Zarifa Aliýewa” paromy geldi

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna ilkinji gezek“Zarifa Aliýewa” paromy geldi                       2023-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna ilkinji gezek Azerbaýjanyň “Ro-Pax” kysymly «Zarifa Aliýewa» ýük-ýolagçy paromy geldi. Parom ilkinji ýüzüşinde 16 ýolagçy, 16 sany ýük awtoulaglaryny (TIR) we 20 sany ýük tirkeglerini getirdi.

Dowamy »

Özbegistandan gelen üstaşyr konteýnerler Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Azerbaýjana üstünlikli ugradylýar

| Özbegistandan gelen üstaşyr konteýnerler Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Azerbaýjana üstünlikli ugradylýar                       Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen üstaşyr Özbegistan Respublikasynyň “UzAVTO MOTORS” paýdarlar jemgyýetiniň ýükli konteýnerlerini Azerbaýjanyň Alýat portuna üstünlikli ugradylýar. Bu üstaşyr konteýnerler Azerbaýjan Respublikasynyň “AZERMASH CP” jogapkärçiligi çäklendirilen kompaniýasynyň

Dowamy »

Türkmenistan 1-nji ýanwardan başlap Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça fider konteýner gatnawlaryny ýola goýýar

| Türkmenistan 1-nji ýanwardan başlap Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça fider konteýner gatnawlaryny ýola goýýar                       2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň «Deňiz söwda floty» ÝGPJ «Balkan» gämisini Türkmenbaşy-Baku-Türkmenbaşy ugry boýunça fider konteýner daşamalaryny amala aşyrmagy ýola goýýar. Halkara fider daşamalary ýükleri konteýnerlerde kadaly gämi ugurlarynda netijeli

Dowamy »

Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler

| Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler Astrahan sebitindäki kenarýaka erkin ykdysady zolagynda geljek iki ýylyň dowamynda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler. «Geografiki taýdan bu merkez sebitiň kenarýaka erkin ykdysady zolagynda, ýagny Olýa portunda ýerleşer. Bu taslamany durmuşa geçirmek üçin bu kompaniýa Astrakhan sebitinde hasaba alynar. Bu taslama üçin iş meýilnamasyny düzmek kararyna gelindi» – diýip, sebitiň

Dowamy »

Ýyllar rowaç Siziň bilen Arkadag!

| Ýyllar rowaç Siziň bilen Arkadag!                       «Halkyň arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de sanlyja günlerden üstünliklere beslenen şu ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2023-nji ýyla Halkara «Dialog — parahatçylygyň kepili» ýyly diýip yglan edilen ýyla gadam basýarys.Ýetip gelýän täze 2023-nji

Dowamy »

Ispaniýa Patyşalygynyň media-toparynyň döredijilik topary Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna geldiler

| Ispaniýa Patyşalygynyň media-toparynyň döredijilik topary Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna geldiler                       Şu ýylyň 17-nji dekabrynda Ispaniýa Patyşalygynyň «Atresmedia Television» media-toparynyň döredijilik toparynyň Türkmenistanyň ykdysady, baý taryhy we gözel ýerleri barada dokumental filmi surata düşürmek maksady bilen, Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna geldiler. Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Özbegistan ilkinji gezek Trans-Hazar Halkara ulag koridory boýunça Ýewropa konteýner otlusyny iberdi

| Özbegistan ilkinji gezek Trans-Hazar Halkara ulag koridory boýunça Ýewropa konteýner otlusyny iberdi                        “2022-nji ýylyň 16-njy dekabrda Trans-Hazar Halkara ulag koridorynyň üsti bilen ilkinji konteýner otlusy Almalyk magdan we metallurgiýa zawodyndan Burgas (Bolgariýa) portuna ýükler bilen Özbegistandan ugrady. Bu ýük otlusy 46 wagondan we

Dowamy »

Awazada Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

| Awazada Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi                       13-nji dekabrda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň ulag ulgamlarynyň ýolbaşçylary dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag ulgamynda döwletara hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini we geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine ýolagçylary we

Dowamy »

“Deňizçi” topary futzal boýunça ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň üçünji gezek ýeňijisi boldy

| “Deňizçi” topary futzal boýunça ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň üçünji gezek ýeňijisi boldy                       Futzal boýunça Türkmenistanyň Naýbaşy ligasynyň ýene bir möwsümi tamamlandy. Türkmenbaşy şäheriniň «Deňizçi» futzal topary 28 duşuşykda 72 utuk toplap, ýurdumyzyň çempiony bolmagy başardy. Tutuş möwsümiň dowamynda «Deňizçiniň» çempionlyk üçin esasy göreşi Aşgabadyň

Dowamy »

Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” HUG boýunça ýük akymy birnäçe esse artýar

| Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” HUG boýunça ýük akymy birnäçe esse artýar                       Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesiniň günorta ugry boýunça yzygiderli ösüş bellige alyndy. Eger 2021-nji ýylda onuň üstünden 700 tonna ýük daşalan bolsa, 2022-nji ýylyň 11 aýynda Eýran, Günorta Aziýa we

Dowamy »

“Lapis Lazuli” ulag-üstaşyr koridory boýunça seminar geçirildi

| “Lapis Lazuli” ulag-üstaşyr koridory boýunça seminar geçirildi                       2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda, ÝHHG-nyň Aşgabat şäherindäki merkezi tarapyndan gurnalan we gibrid görnüşinde geçirilen  “Lapis-Lazuli” ulag-üstaşyr koridory boýunça üç günlük sebitleýin seminar tamamlandy.           Seminaryň 2-nji we 3-nji günlerinde, Halkara Ulag diplomatiýasy merkeziniň esaslandyryjy geňeşiniň agzasy,

Dowamy »

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan Russiýa uzaýan täze ulag geçelgesiniň üstünde işleýär

| Türkmenistan bilen Gyrgyzystan Russiýa uzaýan täze ulag geçelgesiniň üstünde işleýär                       2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 1-3-i aralygynda Gyrgyzystanyň Ulag we Aragatnaşyk ministri Tilek Tekebaýewiň Türkmenistana eden saparynyň çäginde Hazar deňziniň üsti bilen Russiýa uzaýan täze multimodal ulag geçelgesini açmagyň mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy. Tilek

Dowamy »

Awstriýa wekiliýetiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna sapary

| Awstriýa wekiliýetiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna sapary                       2022-nji ýylyň  2-nji dekabrynda, Awstriýa Respublikasynyň Zähmet we Ykdysadyýet federal ministrliginiň Daşary ykdysady aragatnaşyklar boýunça baş direktory Frans Wessigiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna aýlanyp gördüler. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçy düzümi tarapyndan Awstriýa wekiliýetine

Dowamy »

Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi

| Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi                       Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Asgar Tažibaýew 2022 – nji ýylyň 25 – nji noýabrynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi. Iş saparynyň başynda Ilçi

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Ýaşyl portlaryň” hataryna goşuldy

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Ýaşyl  portlaryň” hataryna goşuldy                       Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin gorap saklamak ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ekologiýa, bioköpdürlüligi saklamak, howa atmosferasyna zyňylýan zyýanly maddalaryň mukdaryny azaltmak, çölleşmä

Dowamy »

Gruziýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi

| Gruziýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi                       Gruziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Konstantin Sabiaşwili 2022 – nji ýylyň 11- nji noýabrynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldi. Iş saparynyň başynda Ilçi  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Türkmentel-2022” halkara forumyna gatnaşdy

|Türkmenbaşy Halkara deňiz porty “Türkmentel-2022” halkara forumyna gatnaşdy                       2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-11-i aralygynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilen Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2022» atly XV halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşdy. Forumyň resmi açylyş

Dowamy »

Türkmenistan 7-nji noýabrdan serhet gözegçilik nokatlarynyň käbirinden ulaglaryň geçmegine rugsat berdi

| Türkmenistan 7-nji noýabrdan serhet gözegçilik nokatlarynyň käbirinden ulaglaryň geçmegine rugsat berdi                       Beýan edilen talaplara laýyk gelýän daşary ýurt we öz ýurdumyzyň ulaglary şu ýylyň 7-nji noýabryndan başlap, Türkmenistanyň serhet barlag-goýberiş nokatlarynyň käbirinden peýdalanyp, ýurduň çägine girip we onuň çäginden çykyp hem-de üstaşyr geçip

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri Singapurly bilermenler bilen tejribe alyşdylar

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri Singapurly bilermenler bilen tejribe alyşdylar                       2022-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Singapuryň deňiz portunyň bilermenleri Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri bilen port hyzmatlarynyň hilini gowulandyrmak boýunça tejribe alyşmak maksady bilen Türkmenistana iş saparyna geldiler. Bäş günlük iş saparynyň dowamynda portuň

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti iş sapary bilen geldiler

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýeti iş sapary bilen geldiler                       2022-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynyň häkimi Ali Mohammad Zanganeniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Balkan welaýatyna iş saparynyň çäginde Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna aýlanyp gördüler. Iş saparyň dowamynda Eýran Yslam

Dowamy »

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri Russiýanyň I Deňiz kongresine gatnaşdylar

| «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri Russiýanyň I Deňiz kongresine gatnaşdylar                       «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri Türkmenistanda deňiz we derýa ulag ulgamyny netijeli ösdürmek bilen bagly alnyp barylýan hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, tejribeleri alyşmak maksady bilen 2022-nji ýylyň 3-4-nji oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen Russiýanyň I Deňiz

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Russiýa Federasiýasyndan Owganystana azyk önümleri geçirmek meýilleşdirilýär

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Russiýa Federasiýasyndan Owganystana azyk önümleri geçirmek meýilleşdirilýär                       Russiýa Federasiýasynda geçirilen I Deňiz kongresiniň çäginde, Türkmen wekilýeti bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň «Lotos» ýörite ykdysady zolagy paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Miluşkinyň arasynda iki taraplaýyn duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň

Dowamy »

Gyzyklandyrma bildirýän taraplaryň dykgatyna!

| Gyzyklandyrma bildirýän taraplaryň dykgatyna!                       2022-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap, gämi girmeler bilen bagly bolan port gözegçilik hyzmatlary, losman ýygymlary we radioaragatnaşyk hyzmaty (SUDS) üçin ähli tölegler Türkmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan alnyp başlandy. 01.10.2022

Dowamy »

Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

| Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi                       “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň, “Deňiz

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «EkoPort» şahadatnamasyny almakda düýpli işler alynyp barylýar

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «EkoPort» şahadatnamasyny almakda düýpli işler alynyp barylýar                       2022-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ykdysady we Daşky Gurşaw Işleriniň Utgaşdyryjysynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Ýewropada Howpsuzlyk we

Dowamy »

Daşary ýurtly sürüjilere Türkmenistanyň üsti bilen üstaşyr ýük gatnawy amala aşyrmaga rugsat berildi

| Daşary ýurtly sürüjilere Türkmenistanyň üsti bilen üstaşyr ýük gatnawy amala aşyrmaga rugsat berildi                       2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-den, ýük awtoulag serişdeleriniň sürüjisi bilen bilelikde halkara gatnawlaryny amala aşyrmagyna rugsat berildi. Ýük gatnawlary amala aşyrylanda olaryň sürüjileriniň bildirilýän talaplary doly ýerine ýetirmekleri şert hökmünde

Dowamy »

“Petronas” Carigali kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň iş sapary

| “Petronas” Carigali kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň iş sapary                       2022-nji ýylyň awgust aýynyň 30-na, “Petronas” Carigali kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hazli Sham B. Kassimiň ýolbaşçylygyndaky  wekillerinden ybarat bolan topar Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldiler. Myhmanlar Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň çäginde ýerleşýän Ýolagçy-parom terminalynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň,

Dowamy »

Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna iş sapary

| Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna iş sapary                       Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýiti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Astrahan şäherinde 2022-nji ýylyň awgust aýynyň 24-27-si aralygynda gulluk iş saparynda boldular. Iş saparynyň dowamynda logistika, ulag, söwda we gämi gurluşygy pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça iş

Dowamy »

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynda wezipelere çemeleşmeler seljerildi

| Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynda wezipelere çemeleşmeler seljerildi                       Şu ýylyň 23-nji awgustynda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň umumy mejlisinde 15-16-njy awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen “Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty: Aşgabat prosesi” boýunça beýan edilen

Dowamy »

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty

| Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty                       15-16-njy awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda “Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat” geçirildi. Forum “Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin meýilleşdirmek” mowzugy esasynda geçirildi.  Maslahatyň başynda Türkmenistanyň  Prezidenti

Dowamy »

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň çäginde gurnalan sergi

| Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň çäginde gurnalan sergi                       2022-nji ýylyň 15-16-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejisindäki halkara maslahaty” geçirildi. Bu halkara maslahata gatnaşmak üçin, dünýä döwletleriniň 39-syna, halkara

Dowamy »

Ýolagçylary we ulaglary barlamak boýunça bäş günlük okuw maslahaty

| Ýolagçylary we ulaglary barlamak boýunça bäş günlük okuw maslahaty                       Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda “Pandemiýa sebäpli deňiz portlarynyň howpsuzlygy we gözegçilik babatda häzirki zaman tejribelerini kämilleşdirmek” atly bäş günlük onlaýn okuw maslahaty geçirildi.   2022-nji ýylyň 1-5-nji awgusty aralygynda

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna syýahat

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna syýahat                       2022-nji ýylyň 18-19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäherinde “Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanşyk we ösüş” atly halkara maslahat geçirildi. Bu halkara maslahata daşary ýurtlaryň we ýerli kompaniýalaryň wekilleriň 300-den gowragy gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda ulag-üstaşyr meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we “Uztemirýolkonteýner” paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk

| Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we “Uztemirýolkonteýner” paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk                       2022-nji ýylyň 19-njy iýulynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilen “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara konferensiýanyň çäklerinde “Uztemirýolkonteýner” paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça memoranduma gol

Dowamy »

Halkara maslahat

| Halkara maslahat                       2022-nji ýylyň 18-19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäherinde “Halkara ulag üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanşyk we ösüş” atly halkara maslahat geçirilýär. Halkara maslahaty Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentligi we onuň garamagyndaky agentlikleriň gurnamagynda geçirilýär. Maslahata halkara guramalaryndan, daşary ýurt we

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň ilçisiniň resmi iş sapary

| Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna Eýran Yslam Respublikasynyň ilçisiniň resmi iş sapary                       2022-nji ýylyň 14-nji iýulyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Balkan welaýatyna resmi iş sapary boldy.  Ilçi Golam Abbas Arbab Hales Balkan welaýatyna resmi iş saparynyň

Dowamy »

ÝHHG tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda onlaýn seminar gurnaldy.

| ÝHHG tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda onlaýn seminar gurnaldy.                       Ýewropada Howupsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan 6-7-nji iýulda adatdan daşary ýagdaýlarda sanly ulag koridorlaryny dolandyrmak babatynda geçirilen onlaýn seminara Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hünärmenleri hem gatnaşdylar. Onlaýn seminar halkara hünärmenleri:

Dowamy »

Hytaý Halk Respublikasyndan Türkiýe döwletine ugradylan üstaşyr konteýner otlusy Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip ýetdi

|  Hytaý Halk Respublikasyndan Türkiýe döwletine ugradylan üstaşyr konteýner otlusy Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip ýetdi                       Hytaý – Gazagystan – Türkmenistan gatnaw ugry boýunça ýükli 82 sany 20 futluk konteýner otlusy Türkmenistanyň “Serhetýaka” stansiýasynyň üsti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip, bu ýerden Azerbaýjan

Dowamy »

Özbek wekiliýetiniň iş sapary

|  Özbek wekiliýetiniň iş sapary                            Şu ýylyň iýun aýynyň 1-ne, Özbegistan Respublikasynyň wekillerinden ybarat bolan topar Halkara deňiz portuna iş sapary bilen geldiler. Ilki bilen, myhmanlar Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň çäginde ýerleşýän Ýolagçy-parom terminalynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary tarapyndan

Dowamy »

Türkmenbaşy portunyň we ÝHHG-nyň wekilleriniň arasynda “EkoPort” sertifikaty mowzugy boýunça duşuşyk geçirildi

|  Türkmenbaşy portunyň we ÝHHG-nyň wekilleriniň arasynda “EkoPort” sertifikaty mowzugy boýunça duşuşyk geçirildi                        “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ykdysady we Daşky Gurşaw Işleriniň Utgaşdyryjysynyň wekilleri bilen onlaýn duşuşyk geçirdi. Bu çäre, halkara EkoPorts şahadatnamasyny almak, “Ýaşyl”

Dowamy »

HORMATLY ARKADAGYMYZYŇ “ÖMRÜMIŇ MANYSY” ATLY EDEBI-FILOSOFIK KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

|  Hormatly arkadagymyzyň “ömrümiň manysy” atly edebi-filosofik kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi                       Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda neşir edilen Hormatly Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly edebi-filosofik eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu filosofik eser Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýeten belent sepgitleri, döwletimiziň

Dowamy »

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW: ÝURDUMYZYŇ DEŇIZ DERWEZESI – ÝEWRAZIÝANYŇ MÖHÜM ULAG-LOGISTIKA ÇATRYGY.

|  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: ýurdumyzyň deňiz derwezesi – ýewraziýanyň möhüm ulag-logistika çatrygy                       Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna amala aşyran toý saparynyň çäginde Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy portuň agzybir zähmetkeşler topary uly ruhubelentlik we şatlyk bilen garşylady.

Dowamy »

ÝOLLARYMYZ AK IŞLERIMIZ ROWAÇ ALSYN!

ÝOLLARYMYZ AK IŞLERIMIZ ROWAÇ ALSYN!      2022-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň “Beýik ýüpek ýoly” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli “Ýollarymyz ak işlerimiz rowaç alsyn!” atly şygar astynda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Türkmenbaşy şäher komiteti bilen bilelikde Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işgärleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.      Maslahatyň

Dowamy »

“LAPIS-LAZULI” ULAG-ÜSTAŞYR GEÇELGESINIŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA STRATEGIÝA HÖDÜRLENDI

“LAPIS-LAZULI” ULAG-ÜSTAŞYR GEÇELGESINIŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA STRATEGIÝA HÖDÜRLENDI      2022-nji ýylyň 28-nji martynda,  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan gurnalmagynda “Lapis Lazuli” ulag-üstaşyr geçelgesine bagyşlanan onlaýn wideoaragatnaşyk görnüşinde iki günlik sebitleýin seminar başlandy.      Seminara «Lapis-Lazuli» ylalaşygyna gol çeken dört sany ýurduň: Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň altmyşdan gowrak wekilleri gatnaşdylar.

Dowamy »

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTUNDA HORMATLY ARKADAGYMYZYŇ “ABADANÇYLYGYŇ RÖWŞEN GADAMLARY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTUNDA HORMATLY ARKADAGYMYZYŇ “ABADANÇYLYGYŇ RÖWŞEN GADAMLARY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.      “Halkyň arkadagly zamanasy” ýylynda Hazar deňziniň merjen kenaryny etekläp oturan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.      “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy Agamurad Haýytmuradowyň ýolbaşçylygynda geçirilen

Dowamy »

Ulag pudagy tegelek stoluň başynda

Ulag pudagy tegelek stoluň başynda      Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň gülläp ösmegi halkymyzyň bölelin abadan durmuşda ýaşamaklary we olaryň göwnejaý zähmet çekmekleri üçin durmuşyň dürli pudaklarynda zerur bolan şertler döredilýär. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda  taryhyň sahyplaryna altyn harplar bilen ýazyljak wakalaryň biri  bolup geçdi. Ýagny Hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda sebitde deňi-taýy

Dowamy »

Özbegistan we Türkmenistan döwletinde geçen ilkinji konteýner otlusy Baku portuna geldi

Özbegistan we Türkmenistan döwletinde geçen ilkinji konteýner otlusy Baku portuna geldi      Awtoulag zapças şaýlary bolan ilkinji konteýner otlusy, Özbegistandaky Asaka logistika merkezinden ýola çykyp, Hojadöwlet bekediniň üsti bilen Türkmenistanyň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelip ýetdi we ol ýerden Hazar deňziniň üsti bilen Baku şäherindäki Alýat portuna (Azerbaýjan) bardy.      Otly, elli sany

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär      Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş etmek bilen Aziýa-Ýewropa ugurlary boýunça üstaşyr ýük geçirmekde tutýan orny uludan bellenilip geçilýär. Hazarýaka portlary bilen ulag-komunikasiýa pudagynda özara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, ýük gatnawlarynyň artmagy üçin amatly şertleriň döredilmeginde, şeýle-hem, Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Baky Bitaraplygymyzyň şanly baýramy

Baky Bitaraplygymyzyň şanly baýramy      Ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasynyň kabul edilmeginiň 26 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralary giňden ýaýbaňlandyryldy. Halkara derejeli çäreleriň geçirilýän merkezine öwrülen ak mermerli Aşgabadyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän ýurdumyzyň Kabul ediş merkezinde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli dabara guraldy. Oňa Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagy bu

Dowamy »

Türkmen-şweýsar işewürler forumy

Türkmen-şweýsar işewürler forumy 2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň söwda edaralarynyň, birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de işewür toparlarynyň gatnaşmagynda onlaýn görnüşde türkmen-şweýsar işewürler forumy geçirildi. Bu çäräniň esasy maksady hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek hem-de iki dostlukly ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin täze çemeleşmeleri we çözgütleri işläp taýýarlamakdan ybarat boldy.

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty türkmen-russiýa ykdysady forumyna gatnaşdy

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty türkmen-russiýa ykdysady forumyna gatnaşdy 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda sanly ulgam arkaly VIII türkmen-russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan bu çärä dürli ministrlikleriň we pudak edaralaryň wekilleri, hem-de telekeçiler gatnaşdylar. Forumyň barşynda bilelikdäki maýa goýum we önümçilik taslamalary, senagat we gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi, dokma pudagy, oba hojalygy, logistika,

Dowamy »

2021-nji ýylyň 21-22-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi

2021-nji ýylyň 21-22-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi      2021-nji ýylyň 21-22-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz sergi stendi bilen gatnaşdy.      Sergide, Tükmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan

Dowamy »

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisi

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Halkara sergisi      2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda uly dabaraly ýagdaýda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň Halkara sergisi geçirildi.        Sergi iki gün dowam edip, onda Merkezi Aziýa ýurtlarynda öndürilen önümlere we hyzmatlara bagyşlanan 49 sany sergi stendleri görkezildi. Şolardan 40 sanysy Türkmenistanyň dürli pudaklaryna we

Dowamy »

ÝHHG guramasynyň wekilleri bilen “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

ÝHHG guramasynyň wekilleri bilen “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi      2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-31-ne “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň edara binasynda ÝHHG guramasynyň wekilleri bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.      Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň wekilleri, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri, ÝHHG guramasynyň wekilleri, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Yslam Ösüş Bankynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Yslam Ösüş Bankynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi      2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Yslam Ösüş Bankynyň wekilleriniň arasynda porty dolandyrmak we işletmek boýunça tejribe alyşmak babatynda hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi.      “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary

Dowamy »

“Lapiz Lazuli” ulag geçelgesiniň ylalaşygy esasynda, üstaşyr ýükleriň serhetlerden geçişini ýeňilleşdirmek maksatly ýeke-täk Logistika merkezini döretmekligiň onlaýn okuw maslahaty

“Lapiz Lazuli” ulag geçelgesiniň ylalaşygy esasynda, üstaşyr ýükleriň serhetlerden geçişini ýeňilleşdirmek maksatly ýeke-täk Logistika merkezini döretmekligiň onlaýn okuw maslahaty           2021-nji ýylyň 2-4-nji iýun aýynyň aralygynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň wekilleri arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda  “Owganystan-Türkmenistan-Azerbeýjan-Gruziýa-Türkiýe (Lapis Lazuli) halkara üstaşar ýük-ulag gatnawlary amala aşyrmakda, ýeke-täk logistika merkezi“ diýen

Dowamy »

P&O Maritime we “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklyk hyzmatdaşlygy babatynda wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

P&O Maritime we “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklyk hyzmatdaşlygy babatynda wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi      2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Tükmenbaşy Halkara deňiz portunyň gatnaşmagynda P&O Maritime kompaniýasy bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklykdaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak

Dowamy »

Türkmenistan – Parahatçylygyň we Ynanaşmagyň Watany ýylynda Aşgabat şäherinde “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumy” geçirildi

Türkmenistan – Parahatçylygyň we Ynanaşmagyň Watany ýylynda Aşgabat şäherinde “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumy” geçirildi      2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde Aşgabat şäherinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň merkezi edara binasynda Ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau deňiz söwda porty arasynda konteýner gatnawyny guramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygyň taslmasynyň üstünde işlemek boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň Aktau deňiz söwda porty arasynda konteýner gatnawyny guramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygyň taslmasynyň üstünde işlemek boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.      2021-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda wideo şekilli aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem ýük dolanşygyny mundan beýläk

Dowamy »

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuşygynyň «Ýol kartasynda» görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen bagly geçirilen duşuşyk

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuşygynyň «Ýol kartasynda» görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen bagly geçirilen duşuşyk      2021-nji ýylyň mart aýynyň 30-na “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuşygynyň «Ýol kartasynda» görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen bagly duşuşyk geçirildi.

Dowamy »

Ulag boýunça türkmen-päkistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 3-nji mejlisiniň duşuşygy

Ulag boýunça türkmen-päkistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 3-nji mejlisiniň duşuşygy      2021-nji ýylyň 11-nji martynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda türkmen-päkistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 3-nji mejlisiniň duşuşygy geçirildi.        Duşuşykda iki ýurdyň arasynda ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň ugurlary we ony ösdürmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.        Duşuşykda, Iş

Dowamy »

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş edýär Türkmenbaşy Halkara deňiz porty häzirki zaman üstaşyr merkezi bolup çykyş etmek bilen Aziýa-Ýewropa ugurlary boýunça üstaşyr ýük geçirmekde tutýan orny uludan bellenilip geçilýär. Hazarýaka portlary bilen ulag-komunikasiýa pudagynda özara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, ýük gatnawlarynyň artmagy üçin amatly şertleriň

Dowamy »

Aziýa Ösüş Bankynyň “Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)” maksatnamasynyň çäklerinde portlar we logistika boýunça okuw maslahatynyň duşuşygy

Aziýa Ösüş Bankynyň “Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)” maksatnamasynyň çäklerinde portlar we logistika boýunça okuw maslahatynyň duşuşygy 2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda CAREC maksatnamasynyň çäklerinde portlar we logistika boýunça ylmy işiniň deslapky taslamasy bilen tanyşdyrmak, portlar we logistika boýunça integrirlenen çemeleşmesi bilen habardarlygy ýokarlandyrmak we ylmy işiň netijelerini göz öňünde tutup, durmuşa geçirmeli işleriň ugurlaryny

Dowamy »

Hytaý Halk Respublikasynyň Henan welaýaty bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

Hytaý Halk Respublikasynyň Henan welaýaty bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň käbir pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ulag-logistika, söwda, oba hojalygy ýaly ugurlar boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşiniň, hususan-da söwda

Dowamy »

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara sergisi

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara sergisi 2020-nji ýylyň 1-12-nji dekabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergini ýokary derejede geçirmek üçin “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan degişli sergi stendi ýokary derejede gurnaldy. Bu sergä “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz porty hem gatnaşdy. Serginiň

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna mynasybetli geçirilen sowgatlary gowşuryş çäresi

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna mynasybetli geçirilen sowgatlary gowşuryş çäresi Mälim bolşy ýaly, Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 6–njy dekabrynda gol çeken «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara maslahatyny, dabaralary we çäreleri geçirmek hakynda» Kararyna laýyklykda, «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylda Türkmenistan ýurdumyzda geçiriljek dabaralaryň

Dowamy »

Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrliginiň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty geçirildi

Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrliginiň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahaty geçirildi 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda deňiz ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşmak babatynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrliginiň ýolbaşçylary we wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň

Dowamy »

Halkara sergiler býurosy bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

Halkara sergiler býurosy bilen geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 16-18-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleriniň dürli derejedäki sergileri guramak babatda bilimini, halkara tejribesini ýokarlandyrmak bilen bagly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Seminara “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň we “Balkan” gämi gurluşyk

Dowamy »

Portugaliýanyň işçi wekiliýeti bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Portugaliýanyň işçi wekiliýeti bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi 2020-nji ýylyň 11-nji noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Portugaliýanyň işçi wekiliýeti bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürülmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylar düzümi, şeýle hem, Portugaliýanyň işçi wekiliýetiniň bilermenleri gatnaşdylar. Duşuşykda Türkmenistan bilen Portugaliýanyň arasynda

Dowamy »

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy (UNECE), Türkmenistanyň goşulan UNECE-niň garamagyndaky ulag boýunça köptaraplaýyn resminamalaryň amaly taýdan durmuşa geçirmekligiň halkara tejribesi bilen tanyşdyrmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahatyny geçirdi. Okuw maslahata “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, şeýle hem, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri

Dowamy »

Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçilikleriniň maslahaty

Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçilikleriniň maslahaty 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Gazagystan Respublikasynyň telekeçileriniň birleşmesiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary, şeýle hem, Gazagystan Respublikasynyň telekeçileri gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda gazak tarapyna Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Türkmen – Awstriýa söwda Assosasiýasynyň çäklerinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler

Türkmen – Awstriýa söwda Assosasiýasynyň çäklerinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Awstriýa Respublikasynyň kompaniýalarynyň assosiasiýasy bilen Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylary, şeýle hem, Awstriýanyň bilermenleri gatnaşdylar.

Dowamy »

Ýurdumyzda gazanylan üstünliklerini beýan edýän 3D görnüşli wirtual sergä Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz ekspozisiýasy bilen gatnaşýar.

Ýurdumyzda gazanylan üstünliklerini beýan edýän 3D görnüşli wirtual sergä Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz ekspozisiýasy bilen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «https://virtualexpo.gov.tm» elektron (wirtual) sergi portalynda ýurdumyzda gazanylan üstünliklerini beýan edýän 3D görnüşli wirtual sergisi köpçülikleýin mahabatlandyryşa çykaryldy. Bu sergi portalynda, beýleki pudak edaralary bilen bir hatarda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň 3D

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde ÝHHG-niň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren okuw maslahaty

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde ÝHHG-niň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren okuw maslahaty 2020-nji ýylyň 21-23-nji oktýabrynda ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkeziniň Logistik merkezini döretmek arkaly demirýol we awtoulaglary bilen üstaşyr daşalýan ýükleriň serhetlerden geçişiniň amallaryny ýeňilleşdirmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahaty “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynyň mejlisler zalynda geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady Ulag-üstaşyr geçelgeleri Bitewi logistik merkezleriniň üsti

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşmak babatynda wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik geçirildi. Gepleşige “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, “Deňiz

Dowamy »

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň “Crown Agents” kompaniýasy bilen “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň “Crown Agents” kompaniýasy bilen “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda söwda işini ýönekeýleşdirmekde gümrük, «bir penjire», bäsdeşligi ösdürmek, eksporty goldamak ugurlarynda kompaniýanyň hödürleýän hyzmatlaryny ara alyp maslahatlaşmak babatynda Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň “Crown Agents” kompaniýasy bilen

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen ÝHHG-niň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen ÝHHG-niň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk 2020-nji ýylyň 22-23-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkeziniň Halkara kadalaryna we köptaraplaýyn resminamalaryna laýyklykda ulag we gümrük amallaryny sanly tehnologiýalar arkaly kämilleşdirmek boýunça geçiriljek maslahatlaşmalar babatynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady Halkara konwensiýalarynyň we köptaraplaýyn resminamalarynyň (şol sanda Gümrük amallarynyň ýeňilleşdirilmegi

Dowamy »

ÝHHG-niň “Sanly ýol” we “Ýaşyl portlar” iş toparynyň nobatdaky wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty

ÝHHG-niň “Sanly ýol” we “Ýaşyl portlar” iş toparynyň nobatdaky wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Konteýner terminalynyň edara binasynda Hazarýaka portlarynyň arasynda baglanşygy berkitmek, maglumat we tejribe alyşmak babatynda ÝHHG-niň “Sanly ýol” we “Ýaşyl portlar” iş topary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy

Dowamy »

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi.

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi. 2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine Türkmenbaşy Halkara deňiz porty öz sergi stendi bilen gatnaşdy.

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň “DP World” hem-de “P&O Maritime” kompaniýalarynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň “DP World” hem-de “P&O Maritime” kompaniýalarynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda türkmen tarapy bilen «DP World» hem-de «P&O Maritime» kompaniýalarynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak hem-de «DP World» kompaniýasynyň Türkmenistanda edarasyny açmak boýunça pikir alyşyldy. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy

Dowamy »

Türkmenistan bilen ÝHHG-nyň arasynda ulag ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça maslahatlaşma duşuşygy.

Türkmenistan bilen ÝHHG-nyň arasynda ulag ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça maslahatlaşma duşuşygy. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 04-ne ÝHHG guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň gurnan ulag ulgamlary dolandyrmak, üstaşyr geçelgeleri durnuklylygyny berkitmek, logistika mümkinçilikleri ösdürmek babatda ÝHHG bilen geljekki hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitlemek boýunça geçirilen duşuşyga ýurdumyzyň degişli edaralary bilen birlikde “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekilleri

Dowamy »

Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek.

Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli karary bilen kabul edilen Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 8-ne “Türkmenaragatnaşyk” agentliginde Türkmenistanda döwlet hyzmatlarynyň «bir penjire» ulgamyny girizmek barada ýygnak geçirilip, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda

Dowamy »

Üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ýol kartasynyň ulag we logistika ugruny jemlemek.

Üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ýol kartasynyň ulag we logistika ugruny jemlemek. 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 27-ne “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň wekilleri, şeýle hem, Azerbaýjanyň we Owganystanyň dürli edaralarynyň we kärhanalarynyň ýolbaşçylary arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Geçirilen duşuşugyň barşynda taraplar Lapis-Lazuli geçelgesini işjeňleşdirmek maksady bilen, bu ugurda üçtaraplaýyn

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi we Rumyniýanyň “Chimpex S.A Constanta” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi we Rumyniýanyň “Chimpex S.A Constanta” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyk 2020-nji ýylyň 28-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi we Rumyniýanyň “Chimpex S.A Constanta” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň maksady taraplaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak bolup, bu gepleşige “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we

Dowamy »

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTY – TÜRKMENISTAN BITARAPLYGYŇ MEKANY ÝYLYNDA ÖSÜŞLERE TARAP!

TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTY – TÜRKMENISTAN BITARAPLYGYŇ MEKANY ÝYLYNDA ÖSÜŞLERE TARAP! Arkadagly Watanymyzda üstünlikli alnyp barylýan ulag syýasatyň netijesinde, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty import, eksport we üstaşyr ýükleri geçirmekde Hazar sebitinde möhüm ähmiýetli logistikanyň halkasyny birikdirýän desga bolup hyzmat edýär. Munuň şeýledigine şaýatlyk edýän 2020-nji ýylyň geçilen aýlarynyň dowamynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan ýerine

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi hem-de Rumyniýanyň “UMEX S.A.” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi hem-de Rumyniýanyň “UMEX S.A.” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2020-nji ýylyň 16-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi hem-de Rumyniýanyň “UMEX S.A.” kompaniýasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň wekilleri, şeýle hem, Rumyn tarapyndan “UMEX S.A.” kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Geçirilen duşuşugyň dowamynda

Dowamy »

Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň döwlet we hususy edaralarynyň arasynda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň döwlet we hususy edaralarynyň arasynda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň döwlet we hususy edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda, “Hazar deňzi – Gara deňzi” halkara üstaşyr geçelgesini işjeňleşdirmek, bu ugurda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak

Dowamy »

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligini bilen “DP World” kompaniýasy arasynda geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligini bilen “DP World” kompaniýasy arasynda geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk 2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda “DP World” kompaniýasy bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylar düzümi, şeýle hem, “DP World” kompaniýasynyň we “JAFZA” (Jebel Ali Free Zone)-nyň wekilleri gatnaşdy. Geçirilen

Dowamy »

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda transport hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýygnak

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda transport hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýygnak 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ulag babatyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyga, Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministriniň orunbasary Ýu.Swetkowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti we “Türkmendeňizderýaýollary”, “Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoulaglary” agentlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşdy. Duşuşygyň barşynda, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň

Dowamy »

Hindistan Respublikasynyň “Larsen & Toubro Limited” kompaniýasy bilen duşuşyk.

Hindistan Respublikasynyň “Larsen & Toubro Limited” kompaniýasy bilen duşuşyk. 2020-nji ýylyň 7-nji iýulynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen Hindistan Respublikasynyň “Larsen & Toubro Limited” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyk esasan, Porty dolandyrmak boýunça özara tejribe alyşmak babatyndaky meseleler bilen bagly bolup, ýygnaga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylar düzümi, Türkmenbaşy Halkara deňiz

Dowamy »

Döwlet derejesindäki duşuşyk

Döwlet derejesindäki duşuşyk 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly üç taraplaýyn duşuşyk geçirildi. Iş maslahatyň gün tertibinde «Lapis Lazuli» halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň iri möçberli bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejede maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Owganystan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe

Dowamy »

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Russiýa Federasiýasynyň Olýa porty

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Russiýa Federasiýasynyň Olýa porty 2020-nji ýylyň 26-njy iýuny “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda geçirilen, “Parom gatnawyny ýola goýmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak” babatynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylar düzümi, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň ýolbaşçylary we Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Astrahan şäheri) Konsuly gatnaşdylar. Russiýa

Dowamy »

Hazar deňzinde sanly ulgamy ýola goýmak boýunça duşuşyk

Hazar deňzinde sanly ulgamy ýola goýmak boýunça duşuşyk 2020-nji ýylyň 19-njy iýuny, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda, ÝHHG-nyň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle-de, Hazar deňzinde sanly ulgamy ýola goýmak boýunça gepleşikleri geçirmek babatynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan: Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylar düzümi, “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň wekilleri we “Türkmendeňizderýaýollary”

Dowamy »

Baku we Türkmenbaşy portlarynyň arasynda wideo konferensiýa 09.06.2020

Baku we Türkmenbaşy portlarynyň arasynda wideo konferensiýa 09.06.2020 2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda geçirilen, “Baku Halkara deňiz söwda portunda “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň wekilhanasyny açmak we paromlaryň üsti bilen awtoulaglaryň daşalyşy barada meseleleri ara alyp maslahatlaşmak” we “Türkmenbaşy Halkara deňiz söwda portuna we Baku Halkara deňiz söwda portuna gämi girmesi üçin (paromlara)

Dowamy »

Ulag – Logistika kompaniýalaryň dykgatyna!

Ulag – Logistika kompaniýalaryň dykgatyna! Häzirki wagtda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty doly güýjünde hereket edýänligini, daşary ýurt gämileriniň we şol sanda dürli görnüşli ýükleriň bökdençsiz hereketiniň amala aşyrylýanlygy barada, mundan başga-da, dürli görnüşli ýükleri tiz we howpsuz kabul etmek we ugratmak işleriniň, port tarapyndan amala aşyrylýan ýükleme-düşürme işleriniň gije-gündiziň dowamynda üznüksiz dowam edýänligi, import we

Dowamy »
Scroll to Top